PRIVACY POLICY

CS Contentcreatie & -Advies (www.contentcreatie.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het waarborgen van de privacy van bezoekers en klanten van CS Contentcreatie & -Advies zien we als een belangrijke taak. Daarom lichten we hieronder toe welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Contactgegevens:
Chantal Schram
Mail: info@chantalschram.nl
KVK-nummer: 65497562

Persoonsgegevens die wij verwerken

CS Contentcreatie & -Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

We gebruiken deze persoonsgegevens voor/om:
– Het afhandelen van jouw betaling en het opstellen van facturen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– CS Contentcreatie & -Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chantalschram.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CS Contentcreatie & -Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
CS Contentcreatie & -Advies maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CS Contentcreatie & -Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen: we bewaren je persoonsgegevens tot het einde van de samenwerking. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Tot einde samenwerking > Nodig voor factuurgegevens
Personalia > Tot einde samenwerking > Nodig voor factuurgegevens
Adres > Tot einde samenwerking > Nodig voor factuurgegevens
Email > Tot einde samenwerking > Nodig voor factuurgegevens

CS Contentcreatie & -Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.CS Contentcreatie & -Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
CS Contentcreatie & -Advies deelt persoonsgegevens nooit met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CS Contentcreatie & -Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CS Contentcreatie & -Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chantalschram.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CS Contentcreatie & -Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@chantalschram.nl.